12a. Aanbod- en organisatiemiddelen...

Dit rapport richt zich m.b.t. het financiële beleid niet in de eerste plaats tot de externe factoren, zoals de budgettering en de regelgeving binnen Keerkring zoals deze tot stand is gekomen en aanvullend nog tot stand zal komen.

Evenmin richt dit rapport zich tot de eenmalige financiële acties welke nodig zijn m.b.t. de verbouwing en (her)inrichting van het gehele dagcentrum. Uiteraard zullen de items op genoemde terreinen die nu al bekend of bindend zijn, meegenomen worden in deze bijlage.

Maar dit rapport beperkt zich in deze bijlage op de financiële inrichting van het totale budget op basis van de organisatie zoals de werkgroep deze in 1995 voor ogen staat. Grof gesteld kennen wij 3 geldstromen aan de inkomstenkant waarmee gewerkt wordt:

 1. het exploitatiebudget
 2. sponsoring
 3. verdiensten

Daarnaast kennen we aan de uitgavenkant 3 groepen:

 1. kosten, verband houdend met het aanbod van het dagcentrum;
 2. kosten, verband houdend met de organisatie van het dagcentrum;
 3. overige, aanvullende kosten.

De aanbod-kosten:

De belangrijkste wijziging in de situatie t.o.v. 1990 is dat er binnen het dagcentrum geen groepen meer bestaan en evenmin groepsleiders. Dus ook geen groepsbudgetten.
Wij kennen in 1995 individuele deelnemers en deelnemersfuncties en we kennen het mentoraat en de functiebegeleiding. Dat leidt tot de invoering van:

 • Het mentorbudget
 • Het functiebudget

Zonder daar nu al bedragen bij in te vullen, zullen deze budgetten wel een aantal kenmerken hebben:

 • deze budgetten worden op jaarbasis verstrekt;
 • deze budgetten vallen onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokken functionaris;
 • deze budgetten worden opgebouwd uit een vast bedrag per deelnemer;
 • deze budgetten komen beschikbaar op basis van een ingediend en vastgesteld mentorplan en functiebegeleidingsplan (MBO).

Daarnaast zal er binnen de aanbod-kosten een speciaal fonds ‘Dislocatie/projecten enz.’ Worden ingesteld. Op basis van ingediende aanvragen (MBO) kunnen hier subsidies uit worden verstrekt.
Het mentoraatbudget en het functiebegeleidingsbudget omvat geld voor alle kosten die met het voeren van het mentoraat en de functiebegeleiding te maken hebben. (overhead, hulpmiddelen, abonnementen, gereedschappen, porto, enz.)

Vanuit de organisatie-kosten-kant zijn op weg naar 1995 wel een aantal belangrijke verschuivingen te verwachten maar intern leidt dat niet tot het afschaffen of invoeren van andere deelbudgetten.

12b. Sponsoring en eigen verdiensten...