13a. Conclusies deelnemersbeleid...

  1. Het plan Coloriet 1995 is op geen enkel punt strijdig met hetgeen in de Erkenningsnormen t.a.v. dagverblijven is vastgelegd.
  2. Doelstelling en werkwijze van Coloriet 1995 vinden aansluiting bij de Erkenningsnormen.
  3. De plek van de arbeidsmatige werkwijze zoals door Coloriet in 1987 als uitgangspunt geformuleerd wordt niet aangetast.
  4. Het plan Coloriet 1995 levert een nieuwe vertaling van de dagverblijf-organisatie t.b.v. de onveranderde doelstelling en uitgangspunten teneinde gelijke tred te houden met de behoefte.
  5. De begeleiding van deelnemers wordt optimaal geïndividualiseerd.
  6. De deelnemers krijgen een volledig eigen en passend aanbod vanuit het dagcentrum.
  7. Er wordt vanuit het dagcentrum een 2-sporenbeleid ontwikkeld t.a.v. de hoog-verzorgingsbehoeftige deelnemer t.o.v. de overige deelnemers. Verschillen die feitelijk al aanwezig zijn, worden geformaliseerd.
  8. Deeltijd-plaatsingen worden – zonder hiervoor speciaal beleid te hoeven ontwikkelen – gerealiseerd vanuit dezelfde uitgangspunten.
  9. Het ‘ouder worden’, verouderingsprocessen, pensionering en alles wat daarmee samenhangt, zal als een individueel maar geaccepteerd gegeven in het individuele aanbod worden verwerkt.
  10. De groep als organisatiemiddel wordt losgelaten op ieder moment dat dit middel individuele mogelijkheden van deelnemers in de weg staat. De groep vormt slechts een acceptabel middel indien de behoefte daaraan bij de deelnemer kan worden aangetoond.

13b. Conclusies Personeelsbeleid...