13b. Conclusies personeelsbeleid...

 1. Er zijn in het kader van het plan Coloriet 1995 geen strijdigheden te voorzien met de geldende voorschriften en regelingen vervat in de CAO voor tehuizen en dagverblijven voor gehandicapten. (CAO-1990)
 2. Het plan Coloriet 1995 hanteert 3 professies:
  Management: ((Plv.) hoofd)
  Specialisten: (arts/logopedie/fysio/pedag.)
  Deskundigen: (Begeleiders)
 3. Coloriet 1995 baseert haar plan op:
  Management: 140%
  Specialisten: 60%
  Deskundigen: 1050%
 4. Coloriet zal een uitgebreid (her)scholingsprogramma ontwikkelen om individuele bagage aan te vullen in overeenstemming met de eisen die aan het personeel worden gesteld.
 5. De werkbegeleiding die van Coloriet uit aangeboden wordt, zal veelzijdiger en geïntensiveerd worden.
 6. De eisen aan personeel op de werkvloer te stellen spitsen zich toe op 3 deeltaken:
  20% subtaak: (org. taak of alg. deeln. act.)
  40% mentoraat: (t.b.v. een max. aant. deeln.)
  40% functiebegeleiding: (t.b.v. een max. aant. deeln.)
  Voor de juiste uitoefening van deze 2 taken is een toegepast methodisch handelen van doorslaggevend belang voor het slagen van het plan Coloriet 1995.
 7. De deeltaken en het op methodische wijze uitvoeren daarvan worden ingekaderd in de door Keerkring vastgestelde MBO-werkwijze.
 8. De attitude van het individuele personeelslid en de bereidheid een constructief aandeel te leveren aan de uitwerking van het plan Coloriet 1995 bepaalt in hoge mate de kans van slagen ervan.
 9. 13c. Conclusies accommodatiebeleid...