2. Begeleidend schrijven...

Voor u ligt het resultaat van de Werkgroep COLORIET 1995.
De werkgroep COLORIET heeft binnen een beperkt aantal sessies een beeld gevormd van Coloriet in 1995. Dit beeld is –zij het in grote lijnen– nader uitgewerkt op de vier bekende beleidsterreinen: Deelnemers-, Personeels-, Accommodatie- en Financieel beleid.

Het rapport is bedoeld als discussiestuk:

Het wil een richting aangeven voor de komende jaren met als uitgangspunt dat het dagcentrum Coloriet meer kan en meer moet bieden dan het aanbod van vandaag. De ontwikkelingen buiten het dagcentrum zijn niet (allemaal) te voorzien. Maar wel is op basis van de huidige situatie een meerwaarde van het aanbod aan onze deelnemers gewenst en mogelijk. De ontwikkelingen binnen het dagcentrum zullen daarvoor bewust een richting moeten meekrijgen. De basis voor die richting vindt u in deze eindrapportage.
Wij hebben er voor gekozen het eindrapport in twee delen te splitsen:

Het kleine deel waarin:

  • a1. Een verantwoording van de werkgroep, haar werkwijze, enz.
  • a2. De conclusies van de werkgroep, vervat in een (in grote lijnen) kompleet beeld van Coloriet anno 1995.
  • a3. De marsroute van 1990 naar 1995.

Het grote deel waarin:

  • b1. Het onderbouwen van de in het eerste deel vermelde conclusies met alle bekende en betrokken aspecten en motieven.

Tenslotte: Dit rapport wil de discussie over dit thema op een onderbouwende wijze openen. Zowel intern binnen de personeelskring als in het overleg met directie en wellicht ook in DVO-sektor-verband.

Wel spreekt de werkgroep bij de presentatie van dit eindrapport de wens uit, dat wij de toekomstige kansen grijpen zoals de werkgroep dat heeft gedaan, i.p.v. te berusten bij het oude.