4a. Samenstelling van de Werkgroep...

De samenstelling van de werkgroep heeft op vrijwillige basis plaats gevonden. Er is uitgegaan van 4 personeelsleden: hiermee was het mogelijk om de werkzaamheden binnen Coloriet normaal voortgang te laten vinden, terwijl ook een snelle werkwijze van de werkgroep zelf niet gehinderd zou worden door een groot aantal gesprekspartners.

De werkgroep bestaat uit het hoofd en het plaatsvervangend hoofd en twee personeelsleden.
Het hoofd en het plaatsvervangend hoofd zitten in de kommissie omdat zij het zijn die voor zowel de resultaten van de werkgroep als voor diens werkwijze directe verantwoordelijkheid dragen.
Voor de twee personeelsleden gold de eis dat zowel het werken met onze hoog-verzorgings-behoeftige deelnemers als met onze laag-verzorgings-behoeftige deelnemers in voldoende mate betrokken kon worden in de werkzaamheden van de werkgroep.
Daarnaast was uiteraard affectie met het onderwerp van belang.

De interesse voor deelname aan de werkgroep was groter dan de twee personeelsleden die uiteindelijk in de werkgroep werden opgenomen. Veelal waren echter praktische omstandigheden hinderpaal voor anderen om hun kandidatuur voort te zetten.

Samenstelling:
Sonja Klijn, groepsleidster Groep 2. (hoogverzorgingsbeh.)
Michella Zoeteweij, huish. medewerkster/begeleidster. (laagverz.)
George Fassaert, plv. hoofd.
Jaap Kardol, hoofd.

4b. Werkwijze van de Werkgroep...