7. Tijdpad...

Het is in dit deel al eerder aan de orde geweest, de motiveringen en achtergronden van de in DEEL 1 vermelde keuzes kunt u in aparte bijlagen terugvinden in DEEL 2.
In zekere zin geldt dit ook voor het TIJDPAD: 1991-1995.

Het is verleidelijk de totale periode in jaren af te bakenen. Er is dan vanaf 1 januari 1991 de beschikking over 5 jaren.
Toch is er ook een benadering in fases noodzakelijk. Fases, welke enerzijds aansluiten bij 1990 en anderzijds eindigen in 1995.
Het is zowel de vraag of er wel 5 fases te onderscheiden zijn, of iedere fase een vol jaar duurt en of fases elkaar strak opvolgen.

Welke fases zijn te onderscheiden tussen 1990 en 1995:

 1. MBO-fase
 2. Bouw/Verbouwfase
 3. Methodiekfase
 4. Mentoraat/Functiescheiding
 5. Deelnemerspakketten

Toelichting:

ad1. MBO-fase:
Dat is de ontwikkeling welke eind 1989 gestart is. Het vormt een planmatige aanpak van alle activiteiten binnen Coloriet, met geplande bijstellingsmomenten en evaluatie, met financiële onderbouwing, tijdpad en kwaliteitscriteria. Naast het realiseren van plannen, welke vooraf op schrift staan, betreft het hier vooral ook een attitude, een planmatige werkwijze van het personeel.

ad2.Bouw/Verbouw-fase:
Gepland in 1991: bouwkundige veranderingen welke op het gebied van de accommodatie de weg opent naar 1995, zoals eerder in dit deel omschreven is.

ad3.Methodiek:
De bestaande en dus voorhanden zijnde MBO-plannen worden per activiteit en per deelnemer geïndividualiseerd. Daarbij komt de nadruk vooral te liggen op het methodisch handelen, teneinde de doelstellingen individueel realiseerbaar te maken. Ook deze fase betreft naast de concrete uitvoering een attitude-aanpassing: een methodische werkwijze van het personeel.

ad4.Mentoraat/Functiescheiding:
De ontwikkeling van het mentoraat, het opstellen van mentorplannen en de indeling mentor-deelnemers. Direct daarmee, maar principieel losstaand daarvan de organisatorische opzet van het functieleiders-pakket.

ad5.Deelnemerspakketten:
Het samenstellen van deelnemerspakketten met de erbij behorende mentoraat- en functieleiderswerkzaamheden. De methodisch onderbouwde opleiding van deelnemers in deeltaken van hun pakket.

Algemene opmerkingen:

 1. De 1e fase dient de 1e fase te blijven, de MBO-werkwijze is immers een actuele ontwikkeling op dit moment en zal een uitgangspunt voor onze werkwijze blijven.
 2. De 2e fase blijft de 2e fase. Zoals de Bouw/Verbouwplanning er momenteel uitziet zal dit in 1991 plaatsvinden en de planning daarvan functioneert ‘los van’ andere ontwikkelingen.
 3. De 5e fase dient de 5e fase te blijven. Deelnemers kunnen pas op verantwoorde wijze in het Coloriet van 1995 worden ingeleid, indien aan de voorwaarden die in eerdere fasen zijn vermeld, is voldaan.
 4. De overige fases zijn moeilijk in tijd te kwantificeren, maar behoeven ook niet ‘op elkaar te wachten’. Het betreft hier namelijk niet het uitsluitend voldoen aan taakstellingen, de attitude van ieder personeelslid is hiermee gemoeid en het tempo daarvan wordt individueel bepaald.
 5. Fases kunnen per groep, per personeelslid en per deelnemer ingaan. Daarvoor is een individuele benadering mogelijk en wenselijk.
 6. Meerdere fases kunnen tegelijk actueel zijn. Voorwaarde voor gelijktijdig meerdere fases – om niet in een rommeltje terecht te komen – is dat iedere fase wel individueel afgesloten wordt.

Met bovenstaande opmerkingen in het achterhoofd ziet een maximaal genomen tijdpad er als volgt uit:

8. Uitleiding DEEL 1...