9a. Erkenningsnormen...

De erkenningsnormen van dagverblijven voor gehandicapten (30-07-1982) worden als bekend verondersteld. Wij beperken ons tot een aantal punten:

Gehandicapte: de geestelijk en/of lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten voor wie een indicatie tot plaatsing in een dagverblijf aanwezig is overeenkomstig de Beschikking dagverblijven gehandicapten Bijzondere Ziektekostenverzekering.

Doel: Het dagverblijf stelt zich ten doel de sociale redzaamheid en integratie van gehandicapten in de samenleving te bevorderen en te behouden.

 • Het dagverblijf streeft deze doelstelling na door het op methodische wijze bieden van sociale en agogische vorming van gehandicapten overdag en door de zorg en begeleiding van en voorlichting aan het milieu van gehandicapten ter ondersteuning van deze vorming.
 • Een en ander aangepast aan de aard en de leeftijd van de gehandicapte, alsmede aan de aard van de handicap(s).
 • Het dagverblijf richt zich op ofwel de categorie met een primaire geestelijke handicap, danwel de categorie met een primair lichamelijke handicap.
 • In het dagverblijf voor ouderen ligt de nadruk op de instandhouding en waar mogelijk verbetering van het niveau van sociaal functioneren van de gehandicapten.
 • De aard van de handicap(s) is niet zodanig uiteenlopend dat het functioneren als dagverblijf hierdoor ernstig bemoeilijkt wordt.
 • Het dagverblijf betrekt de gehandicapten en/of hun wettelijke vertegenwoordigers enz. bij het beleid van het dagverblijf.
 • De dagelijkse vorming en begeleiding van gehandicapten geschieden aan de hand van een werkprogramma.
 • Dit werkprogramma wordt na overleg met de gehandicapte of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) opgesteld en regelmatig geëvalueerd.
 • Het werkprogramma wordt in een dagverblijf voor ouderen uitgevoerd in een groep van 8 – 12 gehandicapten.
 • In een dagverblijf voor ouderen is de omvang van de groepen afhankelijk van de aard van de activiteit.
 • Het dagverblijf is geopend van maandag t/m vrijdag en de duur van het programma bedraagt 7 uur, exclusief reistijd.
 • Het dagverblijf onderhoudt met het gezins- of gezinsvervangende milieu van de gehandicapten contacten, gericht op de ontwikkeling van de individuele gehandicapte.
 • Het dagverblijf biedt de gehandicapte de verzorging die zij binnen het kader van hun verblijf in het dagverblijf behoeven.
 • De voeding die vanwege het dagverblijf wordt verstrekt, voldoet aan de eisen van de moderne voedings- en dieetleer.
 • Het dagverblijf organiseert het vervoer naar en van het dagverblijf met een maximale reistijd van 45 minuten per rit.
 • Het hoofd, een orthopedagoog en/of een psycholoog, een maatschappelijk werker en een arts maken in ieder geval deel uit van het selectie- en begeleidingsteam van het dagverblijf; de overige medewerkers worden – waar nodig – betrokken bij de werkzaamheden van het selectie- en begeleidingsteam.
 • Een dagverblijf voor ouderen beschikt over voldoende ruimten voor:
  • groepsactiviteiten
  • onderzoek en behandeling
  • besprekingen
  • ontvangst bezoekers
  • administratie
  • keuken
  • huishoudelijke activiteiten
  • motoriek-ruimte
  • gezamenlijk verblijf gehandicapten
  • ruimte voor specifieke activiteiten

9b. Deelnemer als centraal figuur voor ons aanbod...